VDE-Consult

Steenweg op Aalst, 45/1

9308  Hofstade.

Tel: 053/60.82.28 - Fax: 09/270.31.14 - GSM: 0473/97.35.20 - E-mail: vde-consult@skynet.be

Home Veiligheidscoördinatie EPB - EPC Bouwcoördinatie. Beveiligingsadvies. Contact

VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP EN VERWEZENLIJKING.

EPB VERSLAGGEVER - EPB ADVISEUR - EPB VERANTWOORDELIJKE.

ENERGIEDESKUNDIGE TYPE A

BOUWCOORDINATOR - BEVEILIGINGSADVISEUR.

Wat is het veiligheids- en gezondheidsplan?

Dit is het document of het geheel van documenten dat de risicoanalyse en de vast te stellen preventiemaatregelen bevat ter voorkoming van de risico's waaraan de werknemers kunnen blootgesteld worden.

Het bevat:

* Administratieve informatie (namen en adressen van de opdrachtgever(s), bouwdirecties en aannemers, coördinator-ontwerp en -verwezenlijking);

* De risico-analyse en de preventiemaatregelen verbonden aan de werkzaamheden;

* De preventiemaatregelen die in acht moeten genomen worden ten gevolge van de wederzijdse inwerking van installaties of activiteiten die zich niet noodzakelijk op de bouwplaats bevinden (bv. het openbaar of privétransport van goederen of personen of de uitbating van een bestaand gebouw);

* De specifieke maatregelen m.b.t. de werkzaamheden met een verhoogd risico;

* De kritieke fasen tijdens dewelke de coördinator-verwezenlijking moet aanwezig zijn op de bouwplaats;

* De preventiemaatregelen voor eventuele latere werkzaamheden;

* De beschrijving van het te realiseren bouwwerk vanaf het ontwerp tot de volledige verwezenlijking;

* De raming van de duur van de uitvoering van de verschillende werken of werkfasen die tegelijkertijd of na elkaar plaatsvinden.

Het veiligheids- en gezondheidsplan kan eventueel deel uitmaken van het globaal preventieplan van de opdrachtgever.

Het veiligheids- en gezondheidsplan moet opgesteld worden wanneer de veiligheidscoördinatie verplicht is.

Het is bovendien steeds verplicht als er bepaalde werken voorzien zijn die als gevaarlijk of met een verhoogd risico worden beschouwd (bv. gevaren van bedelving, valgevaar van 5 meter of meer, graven of werken aan putten van meer dan 1,2 meter diepte, werken in de nabijheid van drijfzand of slib, ondergrondse werken en tunnelwerken, werkzaamheden onder overdruk, met duikuitrusting, met springstoffen, met (de) montage van geprefabriceerde elementen,...).

./..


Verder